ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ.Λ.Π»

Την 8η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Αγίου Δημητρίου και της εταιρείας Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΤΕ σύμβαση για το έργο: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ.Λ.Π» συνολικής δαπάνης 140.532,25€ πλέον Φ.Π.Α...