Ο Όμιλος

Για τον Όμιλο μας

O Όμιλος δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς επίσης, στη συντήρηση και λειτουργία κτιρίων και υποδομών (Facility Management), στην ανάπτυξη ακινήτων (Real Estate) και σε ενεργειακά έργα όπως κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Η συνεχής και μακροχρόνια δράση του ομίλου σε συνδυασμό με την εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών του, επιτρέπει την ανάληψη και εκτέλεση σύνθετων και μεγάλου προϋπολογισμού έργων, όπως οδικά δίκτυα, νοσοκομεία, υδραυλικά δίκτυα, ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις συγκροτήματα κατοικιών, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεγάλα δημόσια κτίρια όπως σχολεία, δημαρχεία κ.τ.λ.
Εταιρείες του ομίλου είναι η ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που δραστηριοποιείται στην κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων και κατέχει 2ης τάξης Πτυχίο ΜΕΕΠ , η μητρική εταιρεία Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. με την ίδια δραστηριότητα που κατέχει 4ης τάξης Πτυχίο ΜΕΕΠ καθώς και η ΗΛΚΑΤ που ασχολείται με την κατασκευή και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές όπως Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα.