Υπόγειο Parking Άγιος Δημήτριος

Το έργο αφορά στην κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης εμβαδού 3000,00m2 περίπου και καθαρού ύψους ορόφου 4,80m. Λόγω του μεγάλου βάθους εκσκαφής κατασκευάστηκε αντιστήριξη πρανών με πασσαλόμπηξη διπλών δοκών UPN 240 που σκυροδετήθηκαν με σκυρόδεμα C16/20, ανάμεσά τους έγινε σκυροδέτηση ξηρού εκτοξευόμενου σκυροδέματος ενώ ανάμεσα σε κάθε διπλό UPN αγκυρώθηκαν ήλοι και προεντεταμένα αγκύρια σε δύο διαφορετικά ύψη. Το υπόλοιπο κτίριο κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟ

Σκέφτεστε για νέο Project? Ρωτήστε μας πρώτα!